Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania reguluje ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Przez ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel publiczny, dla którego informacja została wytworzona.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie można składać w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • została udostępniona w sposób inny niż wyżej wymieniony i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu, do jakiego wniosek jest kierowany;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej ‒ formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego (poczta tradycyjna/elektroniczna, odbiór osobisty).

Wniosek można przekazać do w jeden z poniższych sposobów:

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: e-mail: bartek@swietlicabartek.com.pl;
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek”;
 • wysłać e-puapem na adres skrytki: SwietlicaBartek;
 • złożyć osobiście w placówce.

Termin i forma udzielania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania:

Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być przekazana w tym terminie, Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” powiadomi o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Przekazanie informacji sektora publicznego na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” uniemożliwiają przekazanie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie.

Opłaty:

Dostęp do informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia albo przekazania informacji publicznej na wniosek, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem przekazania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. W tym wypadku, Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

W przypadku udzielonego pełnomocnictwa, konieczne jest przedłożenie tego pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji opublikowanych na stronach internetowych placówki, pod warunkiem podania dokładnego źródła, czasu wytworzenia i pozyskania informacji oraz poinformowania Urzędu o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Jednocześnie informujemy, że Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania dostępnych na stronach internetowych Urzędu informacji.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podmiot udostępniający informację:
Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek" w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Eliza Gałas
data: 13-01-2021
wytworzył: Eliza Gałas
data: 13-01-2021
data: 13-01-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 13-01-2021 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 32